Trzy pytania o nowy wymiar usług księgowych do…

Marzeny Ćwioro

doradcy podatkowego z Grupy LOGO sp. z.o.o.

Szybki postęp w dziedzinie informatyki i cyfryzacji oraz zmieniające się potrzeby klientów stają się dla wielu biur rachunkowych impulsem do tworzenia nowej formuły działalności. Trendem staje się zapewnienie przedsiębiorcom kompleksowej obsługi biznesowej, wykraczającej daleko poza usługi księgowe.

Charakter usług księgowych bardzo zmienił się w ciągu ostatnich lat. Czego oczekują dzisiaj klienci od biura rachunkowego?

Tak, na przestrzeni ostatnich 20 lat charakter usług księgowych ulegał ciągłym zmianom. Sam proces ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i obliczania podatków stał się niewystarczający dla zmieniającego się rynku oraz działającego na nim przedsiębiorcy.

Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz udostępnienie przedsiębiorcom możliwości korzystania z funduszy w ramach programów UE spowodowało konieczność poszerzenia naszych usług o przygotowywanie dokumentacji księgowej pod kątem wniosków UE.

Szybki postęp techniczny w dziedzinie informatyki i cyfryzacji sprowokował również istotne zmiany w obszarze programów księgowych, sposobu współpracy z klientem – przedsiębiorcą, ze służbami skarbowymi, a także sposobu przekazywania danych i ich archiwizacji. Najnowsze rozwiązania wykorzystują proces przetwarzania informacji i dokumentów w chmurze, pracę zdalną na oprogramowaniu kancelarii lub klienta, a wejście w życie 1 lipca 2016 roku Jednolitego Pliku Kontrolnego jest początkiem tworzenia nowych ram funkcjonowania środowiska rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce. Przedsiębiorcy często oczekują, aby usługa księgowa była uzupełniona o możliwość wykorzystania pełnych pakietów oprogramowania obejmujących również moduły sprzedaży, magazynu, czy nawet obsługi konta bankowego.

Należy podkreślić, iż zmianie uległa również świadomość wielu klientów, którzy chcąc odpowiednio zarządzać swoją firmą zaczęli zgłaszać zapotrzebowanie na  informacje i dane księgowe niezbędne do tworzenia strategii finansowej firmy. Konieczna stała się też analiza danych finansowych w zakresie zysku na sprzedaży, czy struktury kosztów.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie samo wyliczenie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest już nie wystarczające.

Bardzo widoczne stało się zapotrzebowanie na  różnego rodzaju formy zdobywania i poszerzania wiedzy, w tym samokształcenia kierowanego np. w postaci tzw. e-learningu. Temu powinna służyć, specjalnie do tego celu przystosowana funkcjonalnie, strona internetowa.

Potrzeby klientów mojej Kancelarii Prawa Podatkowego były inspiracją do utworzenia Grupy LOGO i Partnerzy, gdzie do współpracy zaprosiliśmy biegłych rewidentów, prawników, ubezpieczycieli, tłumaczy, inspektorów BHP, specjalistów w obszarze HRM, w celu zaoferowania jak najszerzej pojętej kompleksowej usługi outsourcingu.
Stosunkowo nowym zjawiskiem jest wirtualny adres, czy też potrzeba pracy w przestrzeni współdzielonej, czyli tzw. coworking. Sprostanie temu ostatniemu wyzwaniu jest wpisane w najbliższe plany Grupy LOGO.

Wysoka jakość usług księgowych pozostaje jednak fundamentem usług świadczonych przez biuro rachunkowe. Przecież błąd popełniony na etapie księgowania może skutkować poważnymi stratami finansowymi i ciągnącym się przez lata postępowaniem administracyjnym…

Zawód doradcy podatkowego wymaga ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji poprzez uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach i innych formach zdobywania i uzupełniania wiedzy. Wynika to wprost z zapisów ustawy o doradztwie podatkowym. Uzyskana w ten sposób wiedza powinna być przekazywana na niższe szczeble schematu organizacyjnego i personelu obsługującego proces księgowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

W celu wyeliminowania ewentualnych błędów niezbędne jest wdrożenie odpowiednich mechanizmów i procedur obiegu dokumentów, kontroli dokumentacji księgowej i księgowań. Pomaga w tym również odpowiednie oprogramowanie do zarządzania kancelarią doradcy podatkowego. Te i inne czynniki wynikające z ustawy, czy z organizacji pracy kancelarii  powodują zwiększenie zaufania do pracy doradcy podatkowego i jego pracowników. Jednak jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy doceniają zawód doradcy podatkowego. W mojej praktyce zawodowej często spotykałam się z osobami, które doświadczone nieudaną współpracą z niekompetentnymi księgowymi czy biurami rachunkowymi, zdecydowali się na podpisanie umowy z doradcą podatkowym. Takie sytuacje szczególnie nasiliły się w związku z deregulacją dostępu do niektórych zawodów regulowanych, w tym do wielu czynności zarezerwowanych pierwotnie dla zawodu doradcy podatkowego.

Jakie jest miejsce i znaczenie doradztwa podatkowego w firmie oferującej kompleksową obsługę biznesową dla małych i średnich firm?

Zawód doradcy podatkowego jest młodym zawodem, w tym roku obchodzimy jego 20 lecie. Często przez klienta – przedsiębiorcę jesteśmy traktowani jak księgowi. Naszą rolą jest ciągłe uświadamianie klientom znaczenia doradztwa podatkowego w rozwoju ich firm. Odpowiednio wybrana strategia podatkowa daje przecież wymierne korzyści materialne. Nowi klienci, świadomi zagrożeń złego wyboru biura rachunkowego, doceniają rolę doradztwa podatkowego. Dostrzegają ją również ci klienci, którzy zgłosili się do nas o pomoc w sytuacji już toczącego się postępowania podatkowego, z powodu błędów w stosowaniu prawa podatkowego.

W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, iż środowisko doradców podatkowych poprzez akcje, takie jak zapoczątkowana w województwie wielkopolskim akcja START BIZNES poparta przez region śląski, skierowana do rozpoczynających działalność gospodarczą, osób promuje nasz zawód i rolę doradztwa podatkowego wśród małych i średnich firm. Jesteśmy zapraszani również przez Urzędy Gmin, Urzędy Pracy do współpracy w ramach Karty Młodego Przedsiębiorcy.

Tak więc mam nadzieję, że w strukturze przedsiębiorstwa oferującego kompleksową obsługę biznesową dla małych i średnich firm, znaczenie doradztwa podatkowego będzie ciągle rosło.

Odwiedź stronę internetową Grupy LOGO.

Zobacz inne rozmowy z cyklu “3 pytania do…”

Print Friendly, PDF & Email